...Rab...

Met  der  Arda Schwarkràft  verwàndt
Dalwa  stur  dini  Wurzla gwàndt
Ortsenn  un  Materia  züariafa
Zwescha  Felsa  en  àlli  Diafa

Vum  lànga Umàrma  Muadergstei  
Dina  Sàft  verliabt en Kàllerstei
Dam   Mineràl  en  Ergawaheit
Arda  Gerepp  vu  Vergàngaheit

Der  weld  Strom  vu dim  làwandiga  Sàft
Wedergwennt  ehmàligi   Arda  Kràft,
Beldet  en dina  Blätter  Gegawàrt
Wia  Kleppa  todi  Krestàllaàrt.

Met  dana  Verhertunga  gfesselt  gànz
Wotsch en der  Hemmel  klatra Schwengplànz
Awer  àn  d’Ard  klàmmra  sech dini  Rànka
Un dini  Blüama met dem  Liacht zànka.

Doch  a  hemmlischa  Hüch  ràscht
Vergeischtigt  Kàlkstei  Làscht
As  leest  sech  en  dina  Beera  hall
Kreschtàlherta  en  pflànzligi  Quall

So  erfellsch  dina  Seelsorger  Berüaf
Em  Tod  zum  Lawa  brenga  a  Rüaf
Roïm un  Zitt  umfàssa  un  liawa
Durchsechtig  wàndla  àlles triawa. 


Chantal Frick
19/03/2013